Huolehdimme ympäristöstä

Rakennusliike Sorvoja Oy kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen, säästämme energiaa ja luonnonvaroja sekä tuotamme mahdollisimman vähän jätettä.

Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Tutkimusten mukaan rakennusten käyttö aiheuttaa noin 30 prosenttia, rakentaminen 6 prosenttia ja liikenne 20 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Viimeisimpien laskelmien mukaan rakennettu ympäristö vastaa hieman alle 40 %:a koko Suomen energiankäytöstä ja kasvihuonepäästöistä. Rakennus- ja purkutoiminta puolestaan muodostaa noin 33 % Suomessa syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä.

Taloteknisillä ratkaisuilla voimme vaikuttaa rakennusten käytönaikaiseen energiankulutukseen, josta muodostuu rakennuksen elinkaaren suurin ympäristövaikutus. Rakentamalla tiiviitä taloja estämme energiavuodot.  Luovutamme asiakkaalle huolto- ja ylläpito-ohjeet, sillä ennakoivat toimenpiteet ja optimoidut säädöt ovat paras tapa pienentää kiinteistöjen taloteknisten laitteistojen energiankulutusta.

Nämä ovat Rakennusliike Sorvoja Oy:n ISO 14001 -ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että toimintamme täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset sekä myös toiminnan jatkuvan parantamisen. Ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista seurataan eri mittareilla ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Rakennusliike Sorvoja Oy edellyttää samaa ympäristövastuuta myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Toiminnan laatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista ympäristöarvoihin.

Ympäristöjärjestelmän toteutuminen varmistetaan käytännön työssä työmailla. Ympäristönsuojelu on osa yrityksemme ja alihankkijamme jokapäiväistä työtä. Meillä on käytössä ympäristöasioista työmaataulu, joka on työmaiden ja toimistojen seinillä muistuttamassa meitä ja yhteistyökumppaneitamme ympäristöasioista ja  -päämääristämme.

Kerro meistä kavereillesi

Laki kuluttajariitalautakunnasta

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).

Yhteydenotto